Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijken voor deheldenvanleon.be.

Fotomateriaal

Al het fotomateriaal op deze site is eigendom van deheldenvanleon.be tenzij anders vermeld. De fotos zijn beveiligd met een watermerk en aangepast voor webgebruik. De originele fotos zijn op verzoek verkrijgbaar via info@deheldenvanleon.be. Elke aanvraag wordt onafhankelijk beoordeeld.

Copyright

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilm, internet or otherwise, without permission in writing from deheldenvanleon.be

Photographs

All photographs on this site are copyrighted. All photographs have been resized for webuse and marked with a watermark. The original fullsize photographs are available upon request using info@deheldenvanleon.be. All requests will be handled independently.